Top definition
"Phây búc" hoặc ngắn gọn là "phây" (face) là cách phiên âm thông dụng trong cộng đồng mạng cho từ Facebook, thường dùng trong các trạng thái (status) hay bình luận mang tính hài hước.
1.
Lộc: Chết rồi, mai thi rồi. Phải làm sao đây?
Quang: Thì mày đi chết đi, thi cử tới nơi rồi không đi ôn bài mà còn ngồi đây cắm đầu vài cái phây búc!

2. "Bạn có chơi phây không?" (Bạn có dùng facebook không?)
by Kuya_Kyle May 19, 2014
Get the mug
Get a phây búc mug for your father Manley.