Top definition
Gamw to spiti s palio gamiola
tin vlepis ekini tin poutana me ton kolo ton terastio SAN PLANITIS RE ADERFE!
Ase re PALIO GAMIOLA INE AFTI!
by Azurex May 04, 2018
Get the mug
Get a palio gamiola mug for your fish Abdul.