Top definition
fati choot me jo kida hota hai use choot ka pissu kehte hain. samjha choot ke pissu
vo dekho choot ka pissu elang kavi..
by kaushik&johny ihm chennai September 02, 2008
Get the mug
Get a choot ka pissu mug for your daughter Jovana.

Available Domains :D

  • chootkapissu.se
  • chootkapissu.org
  • chootkapissu.men
  • chootkapissu.com
  • chootkapissu.net
  • chootkapissu.ninja