Top definition
Tubig mula sa inidoro na tumatalsik mula sa pagkakalaglag ng malalaking tae.
Tol, palakasan tayo ng BULTOKACHI.
by anadc420 December 19, 2014
Get the mug
Get a bultokachi mug for your barber Jerry.