Top definition
Tubig mula sa inidoro na tumatalsik mula sa pagkakalaglag ng malalaking tae.
Tol, palakasan tayo ng BULTOKACHI.
by anadc420 December 19, 2014
Get the mug
Get a bultokachi mug for your coworker Bob.

Available Domains :D

  • bultokachi.men
  • bultokachi.org
  • bultokachi.net
  • bultokachi.ninja
  • bultokachi.com
  • bultokachi.se