Top definition
Eskisinden daha beterdir efendim. Yeni Türkiye adı altında sıvalanan çatlak duvarlar yutturulmaya çalışılmıştır. İlk depremde çöekeceğine kesinzle bakılmaktadır.
Yeni Türkiye'de her bok eskisi gibi!
by BigApple13 December 16, 2014
Get the mug
Get a Yeni Türkiye mug for your bunkmate Yasemin.