Top definition
En slæbesild er en sild (lækker dame) der går på rundte. Den kan f.eks. være at hun har været hos 5 andre af dine venner før hun kom hen til dig.
Person 1: Hvad synes du om Simone?

Person 2: Hun er en slæbesild, alle har dybbet snablen i hende.
by KMNK April 12, 2016
Get the mug
Get a Slæbesild mug for your grandma Beatrix.