Top definition
Idi nahui. Commonly used on romanian/russian. In alte cuvinte dute pe pula. A lui Ignat
Woa esti asa suka...Sari pe Ignat
by Daninini510 May 31, 2018
Get the mug
Get a Sari pe Ignat mug for your fish Zora.