Your word here
UD merch!
Buy Now
W H E N Y O U S M A N K E T H A T T H I C C M O U N K I Y A N D I T T U R N S I N T O U N C L E F A T
"What are you you doing this evening, Bill?"
" S M A N K E I N G M O U N K I Y P 0 0 S Y"
"Oh, you mean M O U N K I Y S M A N K E?"
by succmyroot October 30, 2017
Get the M O U N K I Y S M A N K E mug.