Top definition
"Clan NERV sucks, thanks to Kaji Ryoji and his bad attuide."
by Kaji Ryoji ^_~ June 10, 2003
Get the mug
Get a Kaji Ryoji mug for your cousin Abdul.