Top definition
1. คนที่แอบไปมีอะไรกันกับเขาโดยที่แฟนเขาไม่รู้ (ดูที่ ชู้)

2. เพลงของตั๊กแตน ชลดา
แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆ อย่างคนเป็นน้อย มีหน้าที่คอยเฝ้าคอยบรรเทายามเหงาอ้อมแขน
Get the mug
Get a แฟนเก็บ mug for your cousin Jerry.