Top definition
אדם שסיים לעבוד ויצא לפנסיה
"עוד מעט משה יגיע לגיל 70 וגם הוא יצא לפנסיה, יהיה לו הרבה זמן פנוי להינות מהנכדים, ללכת לחוגים ולעשות מה שהוא רוצה כמו כל פנסיונר"
by Dictionar June 19, 2015
Get the mug
Get a פנסיונר mug for your buddy James.