Top definition
כשמשהו מתוכנן הגיע לסוף מר מסיבה כלשהי.
"אחי יניב הבריז פוצץ יציאה"

"לא מאמינה שיש שטפונות!! פוצץ טיול שנתי בדרום"
by Flotz555 September 10, 2016
Get the mug
Get a פוצץ mug for your mother-in-law Julia.