Top definition
מילה בשפה הגבוהה הנועדה כדי לתאר אדם מתנשא.
"המורה שלי לתנ"ך אומרים שאנחנו "'כסילים ואווילים'."
-"איזה פוץ"
Get the mug
Get a פוץ mug for your dog Yasemin.