Top definition
לנדור, להישבע על משהו בצורה מאוד חזקה, יותר חזקה משבועה רגילה.
נדר נחשב למשהו חשוב מאוד בתורה, ועונש גדול מגיע לאדם שמפר את הנדר.
נודר באימא שלי שלא אני עשיתי את זה, נודר!
בקב"ה נודר, מלשינים דוקר.
נודר נדר שיש לי אוגר בשם ג'רי.
by JiggelinToTheFloor July 29, 2015
Get the mug
Get a נדר mug for your mate Manafort.