Top definition
מילה היפסטרית שחזרה מהעבר, משמעותה משמח, אך לאחרונה משומשת בצורה פחות מתלהבת, ולפעמים אירונית.
"סתכל איזה חולצה קניתי"
"מרנין"
by המגניב March 21, 2015
Get the mug
Get a מרנין mug for your mate Riley.