Top definition
פתי,

אדם "יצא ריקי" כאשר סיפרו לו סיפור מופרך והוא האמין לסיפור ללא תהיות ובאמונה שלמה
איציק: בעזרת קוד המחשב הזה ניתן להפעיל את המזגן, הטלפון לשלוח פקס ולסחור בבורסה. כל זה תוך כדי שמירה על איכות הסביבה וחסכון מוגבר באנרגיה

ריקי: וואי, איזה מדהים זה...

על ריקי ניתן לומר - יצאת ריקי
by Gadol:-) July 26, 2011
Get the mug
Get a יצאת ריקי mug for your father-in-law Trump.