Top definition
אדם שמתנהג בחוסר כבוד, איכפתיות או רגש.
ברי: הי מאיה, אז מה קורה איתך ועם ניר?

מאיה: לא הרבה. שלחתי לא כמה הודעות והוא לא מגיב לי..

ברי: למה? איזה זבל! אני אדבר איתו.
by Gugl June 14, 2016
Get the mug
Get a זבל mug for your dog Yasemin.