Top definition
Когато дилърът или някой приятел си отдели малко от материала (трева) за себе си.
А: Аве, тая петичка е много малка.
Б:Даве човека даде много шано.
by LIL'Jib April 26, 2016
Get the mug
Get a шано mug for your brother Callisto.