Top definition
Мищурия е по-културна алтернатива на курва и други сходни.
Погледни я тая мищурия как ми се е излегнала край магистралата.
Престани с тея мищурийски работи.
by @malkamishturiika98 June 13, 2016
Get the merch
Get the мищурия neck gaiter and mug.