Top definition
Сравнително oldschool жаргон за почти какъвто и да е прахообразен синтетичен наркотик или психотропно вещество, но с фокус върху опиоидни производни като хероина. Произлиза от думата "материал", но във разговорна форма със завалено наркоманско произношение като "матерЯл".
Junky #1: Отивам до парка да се видя с човека и да си зема матерял
Junky #2: Земи един пакет и за мен, че и моя матерял свърши.
by ProjectSyndicate April 01, 2015
Get the mug
Get a матерял mug for your daughter-in-law Helena.