Top definition
минчо

минчото е човек,който не те харесва
Аз съм минчо(комплексар).
Той е минчо.
;
"Аз съм хърба.
Пешо е супер дебел.
Аз постоянно му се присмивам заради това че е дебел

Извод : избивам си минчото(комплексите като се присмивам на другия.Ае бай"
by Ch3chko November 01, 2014
Get the mug
Get a комплексар mug for your dad Vivek.