1 definition by scarface_cutthoats nahhhh meen

Top Definition
1.. an expression of anger

2.ta hit a nigga hella hard

(bay talk nah meeen}}
you see them 2 niggaz fightin that doo hit that bitch like mmmaaaauuuwwwww

Mug icon
Buy a mmmaaaauuuwwwww mug!