1 definition by irish pumppu

Top Definition
wen u get a suck down for nattin!
Ak - "Yo are you the irish pum pum who's givin' out the pukkah shingerz!?"

Pukkah gal - "jano"

Ak - "aiight then,,come to the toilets in two, shingerz"
by irish pumppu November 02, 2008

Mug icon
Buy a Shingerz mug!