1 definition by erniemanzero and RagdeOnicro

Top Definition
"kahoy" na may boyfriend na at hindi mo na pwedeng basain ng man gravy mo
Ayyyy Shit man "kahoy" sana kaso Damp Wood na eh binasa na ni edgar.....
by erniemanzero and RagdeOnicro January 31, 2008

Mug icon
Buy a Damp Wood mug!