1 definition by Arie donkeypunch

Top Definition
Zeer wijde opengespreide ochtend kut
ZWOOK = Zeer wijde opengespreide ochtend kut
VWOMP = Very wide-opened morning pussy
by Arie donkeypunch April 27, 2010
Mug icon
Buy a ZWOOK mug!