look up any word, like half chub:
 
1.
An whistle made through the mouth sounds similar to the Immigrant Song by Led Zepplin.
"Weeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeee" Skank whistle
by James Moisan September 24, 2007

Words related to skank whistle

immigrant led skank song whistle zepplin.