look up any word, like jamflex:
 
1.
Short for ktnxbye - "ok thanks bye"
ktnxb
by phpzmurf March 29, 2010