look up any word, like fleek:
 
1.
anything
you got some doingle on your lip
by emilyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy January 09, 2009

Words related to doingle

cheese doodle it kkk slipknot terry that