look up any word, like sex:

ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy isn't defined.
Can you define it?