look up any word, like swag:
 
1.
Malaysian for 'I have a big', reffering to a penis. Pronounced Woah-yo-darr. ( 我有大 )
Yin: Hello Yang, wo yo dah

Yang: (sharp intake of breath) Really Yin? Is that true?
by JB-<3z-SmashTheGash June 15, 2009
4 0

Words related to Wo yo dah

big penis schlong yang yin