look up any word, like wyd:
 
1.
though I think it's basically the same as FFVI Setzer
"KH2 Setzer, though I think it's basically the same as FFVI Setzer"
by Kokoro August 10, 2006

Words related to KH2 Setzer

ff ffvi kh kh2 setzer