look up any word, like blumpkin:
 
1.
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA BATMAN!!!
Jack : Dude, have you heard the Batman theme song?
Alex : The one that goes "NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA BATMAN!!!"?
Jack : No dude, the other one.
by Jalexbarakarth69 January 13, 2012