Top Definition
Chuj jebany, dupa wo³owa i cichodajec w porcie gdyñskim. Jak mo¿e, okrada kolegów, jak nie mo¿e daje dupy
Bambosz Bury zrobi³ loda Miros³awowi Deleszczykowi
by Miros³aw Deleszczyk August 05, 2003

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×