look up any word, like daquan:

1 definition by teeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 
1.
When someone has really bad body odor and it smells like when you walk into a subway restaurant.
Whewww you've got the subway onions. Your armpits STINK!
by teeeeeeeeeeeeeeeeeeeee November 28, 2010
2 1