look up any word, like thot:

1 definition by Jude Mason

 
1.
I like you, in mandarin.

I- wo

like- xi huan

you- ni
Yi Sheng, wo xi huan ni. Will you like me back?
by Jude Mason November 14, 2009