1 definition by Kallt vatten

Top Definition
Man ska vara försiktig med kallt vatten, om man dricker det så kan få ont i halsen.
N: Jag har ont i halsen
R: Hinkat för mycket lr?
N: Nej jag drack kallt vatten.
R: Du vet ju att det e farligt.
by Kallt vatten April 13, 2009
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×