Slang for, "You're joking."
"Yo dawg, I heard dis bitch had a kid last week yo."
"You shittin' me, dawg!"
by Beccie May 3, 2003
Get the you shittin' me mug.