Top definition
He's a "wo-dude". "wo-dude" whatcha been smokin?
by Barbara Hart April 22, 2005
Get the mug
Get a wo dude mug for your dad José.