Top definition
Khi một ai đó có quyết định thay đổi bản thân của họ thành một con người mới.
I'll turn into a new leaf this year (quyết định năm mới)
I'll turn into a new leaf right now
by Lee Sang January 10, 2014
Get the mug
Get a turn into a new leaf mug for your father-in-law Georges.