Top definition
Hes hard boy #2 (#1 is kirishima)
Kirishima: hey tetsutetsu ure just like me wtf
Tetsutetsu: ik man, weird
by Lawliet July 27, 2018
Get the mug
Get a tetsutetsu mug for your buddy Manley.