Top definition
-a person who is crazy, insane, irational, jackass

-someone who does actions not appropriate as/for a human being, or illegal
Huwag mo lapitan iyan, sira ulo niyan, binubugbog niya mga kamag-anak niya ng walang dahilan.

Nakulong na yang mama na iyan dahil sira ang ulo, lahat ng droga sa subukan na kaya hindi niya kinaya.
by marson ardere May 02, 2009
Get the mug
Get a sira ulo mug for your buddy Rihanna.