Top definition
En person som sitter oppe hele natten og masturberer til bilder av regjeringsmedlemmer når han eller hun ikke besøker sinnsyk.tk
nei! Der kommer en sinnsyk.tk'er! Dukk"
by bob December 15, 2003
Get the mug
Get a sinnsyk.tk'er mug for your Facebook friend Manafort.