Top definition
What your problem?
shi mi dai ji...dun kao beh kao bu la...
by nekkets March 24, 2004
Get the mug
Get a shi mi dai ji mug for your brother James.