Top definition
Rau dền hay rau rền bắt nguồn từ truyện này:
Một chàng trai lần đầu tiên hò hẹn với
bạn gái, không biết sẽ nói chuyện gì,
cậu ta hỏi ý kiến người cha và nhận
được lời khuyên: - Có ba chủ đề luôn
hiệu quả: thức ăn, gia đình và triết lý
sống. - Họ gặp nhau, sau vài phút im
lặng khó nói, cậu ta vào đề: Em có
thích rau dền không? - Không! Cô gái
đáp và ngồi thừ ra. - Lúng túng, cậu
dùng đến chủ đề thứ hai: Em có anh
trai không? - Cô gái đáp và càng trở
nên khép kín: Không! - Chàng trai đã
bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ
rất mông lung, cậu ta khai thác chủ
đề cuối cùng: Nếu em có anh trai liệu
anh ấy có thích rau dền không nhỉ?
Vozer dùng từ rau dền với nghĩa là
mày ( đứa nhờ tư vấn tán gái, làm
quen gái.....) ngu lắm. Ngu như cái
thằng nhân vât chính trong câu
chuyện hài trên ấy
Em có thích rau dền không?
by Voz_oTo February 02, 2015
Get the mug
Get a rau dền mug for your barber Riley.
buy the domain for your travel site