Top definition
Maasim na amoy na nanggagaling sa kili kile ng hindi naliligo.

Extremely sour odor emanating from the armpits when the person forgets to take a bath, and becomes sweat-soaked.
Ang putok ni manolo ay naamoy ng buong klase.

Manolo's armpit odor extended its influence over a whole classroom.
by iskarnorst October 27, 2003
Get the mug
Get a putok mug for your guy Zora.
2
masangsang na amoy na lumalabas sa kilekile.

an offensive odor emitted from the armpits
ang baho ng putok ni Ira Zorilla! dapat ay gumamit sya ng Rexona!
by LaSallista September 23, 2003
Get the mug
Get a putok mug for your cat Jovana.