Top definition
pratip is chutiya, president of bangladesh fan club, pratip = chutiya, salmon bhoi ka aloo hard fan.
chutiya bol ke kisi ki bezzati na kare usko pratip bol do bas.

bike lunga toh yamaha ki bhale budape me lu.
via giphy
by lei jun August 04, 2018
Get the mug
Get a pratip mug for your cat Vivek.
2
pratip is chutiya, president of bangladesh fan club, pratip = chutiya, salmon bhoi ka aloo hard fan.
chutiya bol ke kisi ki bezzati na kare usko pratip bol do bas.

bike lunga toh yamaha ki bhale budape me lu.
by lei jun August 04, 2018
Get the mug
Get a Pratip mug for your girlfriend Riley.
buy the domain for your travel vlog