Top definition
Pičkopaćenik je osoba koja je očajna za pičkom i iz tog razloga pati. Ne bira šta kreše, bitno je samo da ima pičku.
" Jebo bi sve što ide na dve noge, koji pičkopaćenik! "
by MjaukaloNaNavijanje May 31, 2017
Get the mug
Get a pičkopaćenik mug for your sister Yasemin.