Top definition
katong ga-laso sa kilid sa grranstan. nasakpan siya nila louie og marc kay wala man gitrankahan ang portahan.
taga bukid: hoy nong boni.. gaunsa man ka diha??
other taga bukid: si ning boni... ga laso ... sa kilid...
nong boni: ga laso ko..
by ye_bly March 17, 2005
Get the mug
Get a nong boni mug for your dog Nathalie.