Top definition
sumthin u say when ur ass is soo fuckin happy or askin a question
nigga whaaa i gots 20 dollas
or Timmy:livalietimmy!!!!!
Jimmy:nigga whaaaaaaa?????
by stupid ass hoe wit a dick February 19, 2005
Get the mug
Get a nigga whaaaa mug for your guy Riley.

Available Domains :D

  • niggawhaaaa.net
  • niggawhaaaa.se
  • niggawhaaaa.men
  • niggawhaaaa.com
  • niggawhaaaa.ninja
  • niggawhaaaa.org