Top definition
Yo my names libby elizabeth mulligan clarke il kick ya head in mate cuz im so hard !!!
Yo wanna fight !!!
Im libby elizabeth mulligan clarke mate il kick ya head in cuz im a bad man init .
by Libby likes black cock May 18, 2018
Get the mug
Get a libby elizabeth mulligan clarke mug for your Facebook friend Manafort.